ทางเลือกให้ท่านได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานแห่งแรกของไทยที่ลงทุนในโรงไฟฟ้าชีวมวล

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์

BRRGIF เป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งและบริหารจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ซึ่งจะลงทุนครั้งแรก ในสิทธิในรายได้สุทธิที่จะเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าชีวมวลของ บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัด (BEC) และบริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จำกัด (BPC) ซึ่งบริษัททั้งสองเป็นบริษัทย่อยของบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) (BRR) โดย BEC และ BPC ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีระยะเวลาของสัญญาคงเหลือประมาณ 11 ปี* (สัญญาสิ้นสุด 10 สิงหาคม 2571) สําหรับ BEC และประมาณ 18 ปี* (สัญญาสิ้นสุด 6 เมษายน 2578) สําหรับ BPC โดยมูลค่าระดมเงินทุนครั้งแรกไม่เกิน 3,850 ล้านบาท

* นับจากเดือนสิงหาคม 2560

ความสัมพันธ์ระหว่าง BRRGIF และ BRR

BRR เป็นผู้สนับสนุนของ BRRGIF และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยทางตรงและทางอ้อมของ BEC และ BPC ซึ่งเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าชีวมวล ที่ BRRGIF จะเข้าลงทุนในสิทธิในรายได้สุทธิฯ โดย BRR จะจองซื้อและถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดเป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่กองทุนฯ เข้าลงทุนสำเร็จ

BRRGIF

ราคาล่าสุด:3.08 THB

เปลี่ยนแปลง:- (-%)

อัพเดต: 08 ธ.ค. 2566 16:23

NAV

ราคาล่าสุด:7.3336 THB

เปลี่ยนแปลง: +0.0650 (+0.89%)

อัพเดต: 31 ต.ค. 2566