คณะกรรมการบริษัท ตำแหน่ง
นายสตีเฟน แทน กรรมการ
นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์ กรรมการ
นางสาวสุญาณี ภูริปัญญวานิช กรรมการ
นายไพศาล เลิศโกวิทย์ กรรมการ
นางสาวปิยะมาศ คำไทรแก้ว กรรมการ
นายโชน โสภณพนิช กรรมการ
นางวรวรรณ ธาราภูมิ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายวศิน วัฒนวรกิจกุล กรรมการ