วันที่ กิจกรรม
28 เม.ย. 2566 ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2566
เวลา 14.00 น. ณ ห้องคราวน์ บอลรูมชั้น 21 โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินีพาร์ค เลขที่ 952 ถนนพระราม 4
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
28 เม.ย.2565 ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2565
เวลา 14.00 น. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
26 มิ.ย.2563 ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2563
เวลา 10.00 น. ณ ห้องคราวน์ บอลรูม ชั้น 21 โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินีพาร์ค
23 ธ.ค. 2562 ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2562
เวลา 10:00 น. ณ ห้องอโนมา 2-3 ชั้น 3 โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพ เลขที่ 99 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330