นโยบายการจ่ายเงินปันผล

กองทุนฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง ในกรณีที่กองทุนฯ มีกำไรสะสมเพียงพอ โดยเมื่อรวมแล้วในแต่ละรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว

ครั้งที่ ปี ผลการดำเนินงานงวด วันปิดสมุดทะเบียน วันจ่ายเงินปันผล เงินปันผลจ่าย
(บาทต่อหน่วย)
เงินปันผลสะสมรายปี
(บาทต่อหน่วย)
1 2560 1 ส.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 12 มี.ค. 2561 26 มี.ค. 2561 0.29000 0.29000
2 2561 1 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 24 ส.ค. 2561 7 ก.ย. 2561 0.34000 0.62703
3 1 ก.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 12 ธ.ค. 2561 26 ธ.ค. 2561 0.15560
4 1 ต.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 8 มี.ค. 2562 22 มี.ค. 2562 0.13143
5 2562 1 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 24 พ.ค. 2562 7 มิ.ย. 2562 0.16492 0.55377
6 1 เม.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 23 ส.ค. 2562 6 ก.ย. 2562 0.12318
7 1 ก.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562 29 พ.ย. 2562 13 ธ.ค. 2562 0.14846
8 1 ต.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 10 มี.ค. 2563 24 มี.ค. 2563 0.11721
9 2563 1 ม.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2563 1 มิ.ย. 2563 16 มิ.ย. 2563 0.11529 0.16979
10 1 เม.ย. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 27 ส.ค. 2563 11 ก.ย. 2563 0.02769
11 1 ก.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2563 3 ธ.ค. 2563 18 ธ.ค. 2563 0.02681
1 ต.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 งดจ่ายเงินปันผล
12 2564 1 ม.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2564 4 มิ.ย. 2564 18 มิ.ย. 2564 0.10754 0.30648
13 1 เม.ย. 2564 - 30 มิ.ย. 2564 30 ส.ค. 2564 13 ก.ย. 2564 0.05000
14 1 ก.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2564 24 พ.ย. 2564 9 ธ.ค. 2564 0.10000
15 1 ต.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 9 มี.ค. 2565 23 มี.ค. 2565 0.04894
2565 1 ม.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565 งดจ่ายเงินปันผล
1 เม.ย. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 งดจ่ายเงินปันผล
1 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565 งดจ่ายเงินปันผล
1 ต.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 งดจ่ายเงินปันผล
16 2566 1 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566 26 พ.ค. 2566 9 มิ.ย. 2566 0.17517 0.17517
17 1 เม.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566 29 ส.ค. 2566 12 ก.ย. 2566 0.05000 0.05000
01 ก.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2566 งดจ่ายเงินปันผล
รวมทั้งสิ้น 2.12224