ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุนฯ เป็นกองทุนรวมชนิดที่เสนอขายหน่วยลงทุนต่อผู้ลงทุนเป็นการทั่วไปประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการจะยื่นขอจดทะเบียนหน่วยลงทุน เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุน โดยนําเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนไปลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภทโรงไฟฟ้า และ/หรือพลังงานทางเลือกเป็นหลัก (โดยจะลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนเพื่อเป็นรายได้ให้แก่กองทุนฯ และทําให้กองทุนฯ สามารถจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระยะยาว) รวมถึงลงทุนในทรัพย์สินอื่นๆ หลักทรัพย์และ/หรือตราสารอื่นๆ ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์อนุญาตให้ลงทุนได้
อายุกองทุนฯ ไม่มีกําหนดอายุ

กองทุนฯ

ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์
ชื่อโครงการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) Buriram Sugar Group Power Plant Infrastructure Fund
ชื่อย่อกองทุนฯ BRRGIF

บริษัทจัดการ

ชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
ที่อยู่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทรกรุงเทพ 10120
โทรศัพท์ 0-2674-6488
โทรสาร 0-2679-5996

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ชื่อ ธนาคารกสิกรไทยจํากัด (มหาชน)
ที่อยู่ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ธล.) ชั้น 19 เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 0-2470-3655, 02-470-3201
โทรสาร 0-2470-1996-7

นายทะเบียนหน่วยลงทุน

ชื่อ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
ที่อยู่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9000
โทรสาร 0-2009-9991