บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (บลจ.บัวหลวง) ได้รับใบอนุญาตจดทะเบียนจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการจัดการลงทุนในปี 2535 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บลจ.บัวหลวง ดำเนินการบริหารมายาวนานกว่า 20 ปี ในการให้บริการด้านบริหารจัดการกองทุนรวม และเพิ่มการบริหารในส่วนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ กองทุนส่วนบุคคล โดยดำเนินการจัดสรรการลงทุนใน ตราสารทุน ตราสารหนี้ และรวมถึงกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งปัจจุบันเราให้บริการในการบริหารครอบคลุมในธุรกิจ การพัฒนาที่ดินเพื่อโรงงานอุตสาหกรรม การพัฒนาที่ดินเพื่อสำนักงาน หรือ เพื่อที่อยู่อาศัย และ ศูนย์การค้าขนาดใหญ่