ธนาคารกสิกรไทยจํากัด (มหาชน)

 • ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที่กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์
 • ลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในนามผู้ถือหน่วยลงทุน
 • รับรองการได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน และให้การสนับสนุนการจัดตั้งและการจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนฯกับ ก.ล.ต.
 • กํากับดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหลักทรัพย์และโครงการจัดการกองทุนฯ ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการโดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตาม ให้แจ้ง ก.ล.ต.ภายใน 5 วันทําการ นับตั้งแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ร็ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว
 • จัดทํารายงานโดยละเอียดเสนอต่อ ก.ล.ต. ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทําการ หรืองดเว้นกระทําการ จนก่อให้เกิดความ เสียหายแก่กองทุนฯหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ภายใน 5 วันนับตั้งแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว
 • รับฝากทรัพย์สินของกองทุนฯโดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือทรัพย์สินของบุคคลอื่นซึ่งผู้ดูแล ผลประโยชน์เป็นผู้รับฝากไว้
 • ดําเนินการตรวจตราทรัพย์สินของกองทุนฯ และบันทึกสภาพทรัพย์สินที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจตราให้ถูกต้องและ ครบถ้วนตามความเป็นจริง
 • ติดตามดูแลให้การเบิกจ่าย การจ่าย และการส่งมอบเงิน เอกสาร หรือทรัพย์สินอื่นใดของกองทุนฯ เป็นไปตามที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนฯ รวมถึงเอกสารธุรกรรม
 • จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนฯ
 • ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย จากบริษัทจัดการ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อได้รับคําสั่งจากก.ล.ต. โดยค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้อง บังคับคดีดังกล่าว ให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทุนฯได้
 • ตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงานในการบริหารจัดการกองทุนฯของบริษัทจัดการโดยเคร่งครัด
 • ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยใช้ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ ของกองทุนฯ และผู้ถือหน่วยลงทุน
 • พิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนฯ ซึ่งมีมูลค่า มากกว่า 100 ล้านบาท แต่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนฯ ณ เวลาที่มีการได้มาหรือจําหน่ายไป ดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนฯและกฎหมายหลักทรัพย์ ทั้งนี้โดยคํานึงถึงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยค่าใช้จ่ายของกองทุนฯ (ถ้ามี) เว้นแต่ในกรณีทรัพย์สินเสียหายให้บริษัทจัดการ (เพื่อและในนามของกองทุนฯ) มีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ ในการ ตัดสินใจที่จะให้
  • BEC และ/หรือ BPC ซ่อมแซมก่อสร้างโรงไฟฟ้าขึ้นใหม่ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาโอนสิทธิรายได้ สุทธิฯ หรือ
  • จะใช้สิทธิเลิกสัญญาโอนสิทธิฯ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ หรือ (ค) จะเรียกประชุม ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนฯ
 • พิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการเข้าทําสัญญา หรือแก้ไขเพิ่มเติม หรือยกเลิกสัญญาที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการหรือ จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานซึ่งมีมูลค่าของสัญญามากกว่า 100 ล้านบาทแต่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนฯ ณ เวลาที่มีการเข้าทําสัญญา หรือแก้ไขเพิ่มเติม หรือบอกเลิกสัญญาดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนฯและกฎหมายหลักทรัพย์ ทั้งนี้โดยคํานึงถึงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระซึ่งได้รับ การแต่งตั้งโดยค่าใช้จ่ายของกองทุนฯ (ถ้ามี)
 • แจ้งให้บริษัทจัดการจัดให้มีการประเมินค่าใหม่โดยพลัน เมื่อผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลง ใดๆ เกิดขึ้น อันมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนฯ อย่างมีนัยสําคัญ หรือเมื่อเห็นว่าจําเป็นต้องประเมินค่าใหม่เพื่อ กองทุนฯ
 • ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องได้รับความเห็นจากผู้ดูแลผลประโยชน์
 • ดําเนินการให้มีการรับหรือชําระเงินจากบัญชีของกองทุนฯภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการร้องขออย่างสมเหตุสมผล ทั้งนี้โดยต้องเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนฯ และ/หรือข้อกําหนดของเอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง (ตามแต่กรณี)
 • ไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับประโยชน์ของกองทุนฯ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที่เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างพอเพียงแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน
 • ในกรณีที่การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่ดําเนินการขอมติให้ผู้ดูแลผลประโยชน์มี อํานาจดําเนินการตามที่จําเป็นเพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
 • มีสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบอื่นตามที่กําหนดในโครงการจัดการกองทุนฯและสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์และ
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์และสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์