คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน

คณะบุคคลซึ่งทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและคำแนะนำต่อบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน

สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 1. ให้คำปรึกษา คำแนะนำแก่บริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง พื้นฐาน รวมถึงการบริหารจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุน เมื่อได้รับการ ร้องขอโดยบริษัทจัดการ และ
 2. แจ้งแก่บริษัทจัดการให้ทราบถึงการที่กรรมการรายใดมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในเรื่องที่ต้องให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำ ทั้งนี้ กรรมการผู้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาไม่ว่า โดยทางตรงหรือทางอ้อม จะต้องไม่เข้าร่วมพิจารณาในเรื่องนั้น

บริษัทจัดการได้แต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นกรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน

 • นายพรชลิต พลอยกระจ่าง
 • นางสาวศิริเพ็ญ หวังดำรงเวศ
 • นางสาวเบญจมาฑฐ์ จรูญวงศ์นิรมล
 • นายเขมทัต ศรทัตต์
 • นายอดุลย์ สุรวุฒิกุล
 • นายพิทักษ์ ชาวสวน
 • นายอำนาจ แก้วกล้า
 • ดร.สวัสดิ์ ไพทูลสุริการ
 • นายศุภฤกษ์ วังทิพย์รักษ์