ในการลงทุนครั้งแรก กองทุนฯ จะลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภทไฟฟ้า โดยลงทุนในสิทธิในรายได้สุทธิฯ ทั้งนี้ระยะเวลาของสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ จะเริ่มตั้งแต่วันที่กองทุนฯ ชําระราคาซื้อให้แก่ BEC และ BPC และจะสิ้นสุดในวันที่ 10 สิงหาคม 2571 สําหรับสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ ที่ทํากับ BEC และสิ้นสุดวันที่ 6 เมษายน 2578 สําหรับสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ ที่ทํากับ BPC ตามลําดับ

ข้อมูลทั่วไปของโรงไฟฟ้า BEC และ BPC

 • โรงไฟฟ้าของ BEC
 • ที่ตั้ง:

  เลขที่ 289 หมู่ที่ 2 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 • ลักษณะโรงไฟฟ้า:

  โรงไฟฟ้าชีวมวลที่ใช้เทคโนโลยีแบบผลิตพลังงานความร้อนและไฟฟ้าร่วมกัน (Cogeneration System) ทำให้สามารถผลิตและจำหน่ายทั้งไฟฟ้าและไอน้ำได้ ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าทั้ง 2 แห่ง ใช้กากอ้อยเป็นเชื้อเพลิงหลัก

 • กำลังการผลิต:

  ไอดี : 85 ตันต่อชั่วโมง

  ไฟฟ้า : 9.9 เมกะวัตต์

 • สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง BEC /BPC กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”):

  สัญญาซื้อขายไฟฟ้าสูงสุดที่ 8 เมกะวัตต์

  ระยะเวลาซื้อขายไฟฟ้าสิ้นสุดวันที่ 10 สิงหาคม 2571

 • โรงไฟฟ้าของ BPC
 • ที่ตั้ง:

  เลขที่ 284 หมู่ที่ 2 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 • ลักษณะโรงไฟฟ้า:

  โรงไฟฟ้าชีวมวลที่ใช้เทคโนโลยีแบบผลิตพลังงานความร้อนและไฟฟ้าร่วมกัน (Cogeneration System) ทำให้สามารถผลิตและจำหน่ายทั้งไฟฟ้าและไอน้ำได้ ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าทั้ง 2 แห่ง ใช้กากอ้อยเป็นเชื้อเพลิงหลัก

 • กำลังการผลิต:

  ไอดี : 100 ตันต่อชั่วโมง

  ไฟฟ้า : 9.9 เมกะวัตต์

 • สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง BEC /BPC กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”):

  สัญญาซื้อขายไฟฟ้าสูงสุดที่ 8 เมกะวัตต์

  ระยะเวลาซื้อขายไฟฟ้าสิ้นสุดวันที่ 6 เมษายน 2578

กองทุนฯจะได้รับรายได้สุทธิฯ ตามสูตรการคํานวณภายใต้สัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ ซึ่งประกอบด้วย

(1) รายได้ค่าซื้อขายไฟฟ้าา (2) รายได้ค่าซื้อขายไอน้ำ (3) รายได้อื่นที่ได้รับจากการประกอบกิจการ โรงไฟฟ้า หักด้วย (4) ค่าใช้จ่ายของโรงไฟฟ้า (ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการประกอบกิจการไฟฟ้า และ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าแบบเหมารวม)

โดยสัญญาสําคัญที่เกี่ยวข้องกับสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ มีดังนี้
 1. สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง BEC และ BPC กับ กฟภ.
 2. สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง BEC และ BPC กับ BSF
 3. สัญญาซื้อขายไอน้ํา ระหว่าง BEC และ BPC กับ BSF
 4. สัญญาซื้อขายวัตถุดิบชีวมวลในการผลิตไฟฟ้าและไอน้ําระหว่าง BEC และ BPC กับ BSF
 5. สัญญาซื้อขายน้ำ RO ระหว่าง BEC และ BPC กับ BSF
 6. สัญญาซื้อขายน้ํา Condensate ระหว่าง BEC และ BPC กับ BSF
 7. สัญญาบริหารจัดการและซ่อมแซมบํารุงโรงไฟฟ้า

แผนภาพแสดงโครงสร้างกระแสรายได้ของกองทุนฯ