เลือกปี :
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2566
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2566
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2566
ดาวน์โหลด
Management Discussion and Analysis Quarter 3/2023
Download
Management Discussion and Analysis Quarter 2/2023
Download
Management Discussion and Analysis Quarter 1/2023
Download
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2565
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2565
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2565
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2565
ดาวน์โหลด
Management Discussion and Analysis Yearly 2022
Download
Management Discussion and Analysis Quarter 3/2022
Download
Management Discussion and Analysis Quarter 2/2022
Download
Management Discussion and Analysis Quarter 1/2022
Download
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2564
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2564
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2564
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2564
ดาวน์โหลด
Management Discussion and Analysis Yearly 2021
Download
Management Discussion and Analysis Quarter 3/2021
Download
Management Discussion and Analysis Quarter 2/2021
Download
Management Discussion and Analysis Quarter 1/2021
Download
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2563
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2563
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2563
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2563
ดาวน์โหลด
Management Discussion and Analysis Yearly 2020
Download
Management Discussion and Analysis Quarter 3/2020
Download
Management Discussion and Analysis Quarter 2/2020
Download
Management Discussion and Analysis Quarter 1/2020
Download
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2562
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2562
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2562
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2562
ดาวน์โหลด
Management Discussion and Analysis Yearly 2019
Download
Management Discussion and Analysis Quarter 3/2019
Download
Management Discussion and Analysis Quarter 2/2019
Download
Management Discussion and Analysis Quarter 1/2019
Download
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2561
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2561
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2561
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2561
ดาวน์โหลด
Management Discussion and Analysis Yearly 2018
Download
Management Discussion and Analysis Quarter 3/2018
Download
Management Discussion and Analysis Quarter 2/2018
Download
Management Discussion and Analysis Quarter 1/2018
Download
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2560
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2560
ดาวน์โหลด
Management Discussion and Analysis Yearly 2017
Download
Management Discussion and Analysis Quarter 3/2017
Download