กองทุนฯ เป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการเข้าลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่มีศักยภาพ และนําทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวออกจัดหาประโยชน์เพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ในเบื้องต้น กองทุนฯ จะมุ่งเน้นการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภทโรงไฟฟ้า โดยกองทุนฯ จะนําเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นครั้งแรกแก่ประชาชนทั่วไป ลงทุนในสิทธิในรายได้สุทธิฯ ซึ่งระยะเวลาของสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ จะเริ่มตั้งแต่วันที่กองทุนฯชําระราคาซื้อตามสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ จนถึงวันสิ้นสุดอายุสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ คือวันที่ 10 สิงหาคม 2571 สําหรับ BECและ วันที่ 6 เมษายน 2578 สําหรับ BPC หรือคิดเป็นระยะเวลาซื้อขายประมาณ 11 ปี* สําหรับ BEC และประมาณ 18 ปี* สําหรับ BPC

* นับจากเดือนสิงหาคม 2560

 

วัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายครั้งแรก

โดยบริษัทจัดการจะนําเงินจํานวนดังกล่าวใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้

เพื่อลงทุนในสิทธิในรายได้สุทธิฯ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าชีวมวลของ BEC และ BPC ตามสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯและ

เงินส่วนที่เหลือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกองทุนฯ และใช้สําหรับชําระค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกองทุนฯ ในส่วนที่กองทุนฯ เป็นผู้รับผิดชอบ

แผนการใช้เงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกที่กล่าวไปข้างต้น เป็นไปตามความตั้งใจ ณ ปัจจุบันของบริษัทจัดการ และตามประมาณการการจัดสรรจํานวนเงินที่จะได้รับที่จัดทําอย่างดีที่สุดของบริษัทจัดการ