เลือกปี :
การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน (Annual General Meeting)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
Minutes of the Annual General Meeting of Unitholders Year 2023 Download
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
Invitation of the Annual General Meeting of Unitholders Year 2023 Download
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหน่วยลงทุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญประจำปีล่วงหน้า ดาวน์โหลด
Criteria and procedures for proposing agenda for AGM in advance Download
แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
Agenda Proposal Form for the 2023 Annual General Meeting of Unitholders Download
การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน (Annual General Meeting)
วีดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2565 ดูวิดีโอ
Video of the Annual General Meeting of Unitholders Year 2022 View VDO
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
Minutes of the Annual General Meeting of Unitholders Year 2022 Download
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
Invitation of the Annual General Meeting of Unitholders Year 2022 Download
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหน่วยลงทุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญประจำปีล่วงหน้า ดาวน์โหลด
Criteria and procedures for proposing agenda for AGM in advance Download
แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
Agenda Proposal Form for the 2022 Annual General Meeting of Unitholders Download
การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน (Annual General Meeting)
รายงานเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ (BRRGIF) ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
Report on relevant matters for the acknowledgement of the Unitholders of the Fund instead of holding the 2021 Annual General Meeting of Unitholders of Buriram Sugar Group Power Plant Infrastructure Fund (BRRGIF) Download
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหน่วยลงทุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญประจำปีล่วงหน้า ดาวน์โหลด
Criteria and procedures for proposing agenda for AGM in advance Download
แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
Agenda Proposal Form for the 2021 Annual General Meeting of Unitholders Download
การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน (Annual General Meeting)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
Minutes of the Annual General Meeting of Unitholders Year 2020 Download
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
Invitation of the Annual General Meeting of Unitholders Year 2020 Download
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหน่วยลงทุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญประจำปีล่วงหน้า ดาวน์โหลด
Criteria and procedures for proposing agenda for AGM in advance Download
แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
Agenda Proposal Form for the 2020 Annual General Meeting of Unitholders Download
การประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน (Extraordinary General Meeting)
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลด


การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน (Annual General Meeting)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
Minutes of the Annual General Meeting of Unitholders Year 2019 Download
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
Invitation of the Annual General Meeting of Unitholders Year 2019 Download