ภาษีที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

ระดับกองทุน

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเฉพาะเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร (ดอกเบี้ยและส่วนลด) หากเงินได้ที่กองทุนโครงสร้างพื้นฐานได้รับไม่ใช่เงินได้ประเภทดังกล่าว เงินได้นั้นก็ไม่มีภาระที่จะต้องเสียภาษี

นอกจากนี้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ที่เกิดขึ้นจากการโอนทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานให้แก่กองทุนจะได้รับยกเว้น หากในการโอนดังกล่าวมีสัญญากำหนดให้กองทุนต้องโอนทรัพย์สินคืนให้แก่เจ้าของเดิม หรือจะโอนต่อให้แก่ส่วนราชการ และเมื่อกองทุนได้โอนทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานกลับคืนเจ้าของเดิมหรือส่วนราชการตามสัญญาก็จะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์เช่นเดียวกัน

ระดับผู้ถือหน่วยลงทุน

สำหรับกรณีบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลในประเทศ
ภาษีเงินปันผล
 • บุคคลธรรมดา
 • ยกเว้นภาษีเงินปันผลเป็นเวลา 10 ปีภาษี นับตั้งแต่ปีภาษีที่มีการจดทะเบียนตั้งกองทุนรวม ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรกำหนด* โดยหลังจากนั้นเงินปันผลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10

 • นิติบุคคล
 • กรณีบริษัทจดทะเบียน

  ได้รับการยกเว้นภาษีเงินปันผล โดยต้องถือหน่วยลงทุนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนจ่าย และ 3 เดือนหลังจ่ายเงินปันผล หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว ต้องนำเงินได้จากเงินปันผลทั้งจำนวนไปเสียภาษี

  กรณีบริษัทจำกัด

  เงินปันผลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวจะต้องถูกรวมคำนวณเป็นภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งการเสียภาษีแบ่งได้ 2 กรณี คือ

  (1) ถือหน่วยลงทุนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนจ่าย และ 3 เดือนหลังจ่ายเงินปันผล จะเสียภาษีเงินได้จากเงินปันผลเป็นจำนวนกึ่งหนึ่ง

  (2) หากไม่เป็นไปตาม (1) ดังกล่าว ต้องนำเงินได้จากเงินปันผลทั้งจำนวนไปเสียภาษี

ภาษีกำไรส่วนต่างราคา
 • บุคคลธรรมดา
 • ยกเว้น

 • นิติบุคคล
 • รวมคำนวณเป็นภาษีเงินได้นิติบุคคล

สำหรับกรณีบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลต่างประเทศ
ภาษีเงินปันผล
 • บุคคลธรรมดา
 • ยกเว้นภาษีเงินปันผลเป็นเวลา 10 ปีภาษี นับตั้งแต่ปีภาษีที่มีการจดทะบียนตั้งกองทุนรวม ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรกำหนด* โดยหลังจากนั้น เงินปันผลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10

 • นิติบุคคล
 • เงินปันผลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 ส่วนการเสียภาษีของนิติบุคคลจะเป็นไปตามกฎหมายของประเทศที่ใช้บังคับกับนิติบุคคลนั้นๆ

ภาษีกำไรส่วนต่างราคา
 • บุคคลธรรมดา
 • ยกเว้น

 • นิติบุคคล
 • กำไรส่วนต่างราคาจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 15 ส่วนการเสียภาษีของนิติบุคคลจะเป็นไปตามกฎหมายของประเทศที่ใช้บังคับกับนิติบุคคลนั้นๆ

ค่าธรรมเนียมการโอนหรือการเช่า**

ค่าธรรมเนียมการโอน ลดหย่อนค่าธรรมเนียมการโอน จากร้อยละ 2 เหลือร้อยละ 0.01 (ไม่เกิน 100,000 บาท) ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่มีสัญญาการรับโอนทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานคืนจากกองทุนหรือมีสัญญาโอนต่อให้ส่วนราชการ
ค่าจดทะเบียนการจำนอง ลดหย่อนค่าจดทะเบียนการจำนอง จากร้อยละ 1 เหลือร้อยละ 0.01 (ไม่เกิน 100,000 บาท) ในกรณีที่กองทุนเป็นผู้ขอจดทะเบียนเพื่อเป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงิน
ค่าจดทะเบียนการเช่า ลดหย่อนค่าจดทะเบียนการเช่าจากร้อยละ1 เหลือร้อยละ 0.01 (ไม่เกิน 100,000 บาท) กรณีกองทุนเป็นผู้เช่าหรือผู้เช่าช่วง และกรณีกองทุนเป็นผู้ให้เช่าหรือผู้ให้เช่าช่วง

* การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินปันผลเป็นเวลา 10 ปี นับแต่วันจัดตั้งกองทุน อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ พระราชกฤษฎีกาออกตามประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 544) พ.ศ. 2555

** ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 28 สิงหาคม 2555 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554