ปี 
วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
31 ก.ค. 2566 7.4556 2,609,476,845.99
30 มิ.ย. 2566 7.3885 2,585,987,496.83
31 พ.ค. 2566 7.3833 2,584,155,563.07
30 เม.ย. 2566 7.5476 2,641,680,288.10
31 มี.ค. 2566 7.4551 2,609,310,808.71
28 ก.พ. 2566 7.6384 2,673,460,628.47
31 ม.ค. 2566 7.5489 2,642,134,856.17