ปี 
วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
30 เม.ย. 2566 7.5476 2,641,680,288.10
31 มี.ค. 2566 7.4551 2,609,310,808.71
28 ก.พ. 2566 7.6384 2,673,460,628.47
31 ม.ค. 2566 7.5489 2,642,134,856.17