ผู้ถือหน่วยลงทุน 10 อันดับแรก ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2566

ลำดับ ผู้ถือหน่วยลงทุน จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) 115,672,228 33.05
2 ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 35,000,000 10.00
3 สำนักงานประกันสังคม 25,072,900 7.16
4 นาย สมชาติ โสตธิมัย 12,700,000 3.63
5 กองทุนเปิด บัวหลวงอินคัม 9,077,600 2.59
6 นาย สันติ ดวงภานุมาส 8,600,000 2.46
7 นาย วรพจน์ ขำพิศ 8,549,000 2.44
8 นาย รัชกาล โสตธิมัย 8,001,000 2.29
9 นาง สุธาสินี โสตธิมัย 8,000,000 2.29
10 นาย ภัก โสตธิมัย 5,368,700 1.53